lemar systemowe

Drukuj PDF

 

Składowanie i transport pap zgrzewalnych LEMBIT
 
 
1.Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem
 
2.Rolki można magazynować w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
 
3.Rolki powinny być magazynowane na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
 
4.Rolki są dostarczane  na foliowanych europaletach.
 
5.W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

6.Rolki papy podczas transportu należy układać w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

Drukuj PDF

Przed przystąpieniem do wykonania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych typu LEMBIT należy pamiętać o podstawowych zasadach , których przestrzeganie zapewni końcowy sukces , to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie , bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkadziesiąt lat

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż:


- 0°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em typu LEMBIT SUPER i LEMBIT NRO;


- +5°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych z dodatkiem modyfikatora typu LEMBIT O PLUS;


- +8°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych typu LEMBIT O

-+10°C podczas wykonywania prac montażowych za pomocą papy LEMBIT SAMOPRZYLEPNY oraz klejenia pap asfaltowych;


Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) przez około 24h i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
 
Zanim przystąpimy do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego musimy zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 


 
Przed przystąpieniem do prac należy zmierzyć połać dachową, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie zaplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
 
 
 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
 
Przy małych pochyleniach dachu - do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu  , przy większych spadkach - pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°

Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów.
 
Drukuj PDF

 lemar izolacje

Izolacje
 
Sposób zabezpieczenia części podziemnych budynku wynika bezpośrednio ze stopnia zagrożenia kontaktem z wodą gruntową, zaskórną lub zawieszoną. Kontakt taki wymaga bardzo odpowidzialnego zaprojektowania izolacji podziemnych, ponieważ te rodzaje wód oddziałowują w sposób długotrwały lub okresowy na części podziemne budynku. Aby dokonać właściwego technicznie i ekonomicznie wyboru izolacji, należy wykonać badanie warunków gruntowo-wodnych.


 
Do izolacji ław fundamentowych i posadzek zalecamy następujące produkty:
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS
 
LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30, S20
 
LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 
LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 
LEMBIT SUPER MEMBRANA
 
LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M
 
LEMBIT O P-V70 S30
 
LEMBIT O P-V70 S24
 
ASPOT P-PYE200 S40 SBS
 
ASPOT V60 S30
 
 
 
Do izolacji ścian pionowych zalecamy następujące produkty:
 
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS
 
LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30, S20
 
LEMBIT O PLUS P-PYE200 S40 M
 
LEMBIT SUPER MEMEBRANA
 
 
 
Do izolacji tarasów, balkonów, stropów, przejść podziemnych zalecamy następujące produkty:
 
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS
 
LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30, S20
 
LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 
LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 
LEMBIT SUPER MEMEBRANA
 
ASPOT P-PYE200 S40 SBS
 
 
Pod dachówki i gonty papowe zalecamy następujące produkty:
 
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS
 
LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS
 
LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30, S20
 
LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 
LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 
LEMBIT SUPER MEMEBRANA
 
LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M
 
LEMBIT O P-V70 S30
 
LEMBIT MEMBRANA XS
 
ASPOT V60 S30
 
ASPOT P-PYE200 S40 SBS
 
 
 
Izolacje podziemnnych części budynku:
 
 

Izolacje typu lekkiego
 

Izolacje typu lekkiego stosuje się w przypadku posadowienia budynku powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach przepuszczalnych (np.piaskach, żwirach ), przy uwzględnieniu okresowego wahania poziomu tego zwierciadła. Izolacje tego typu można również zastosować, jeżeli w gruncie występuje woda wytwarzająca krótkotrwałe ciśnienie hydrostatyczne, pod warunkiem wykonania skutecznego drenażu opaskowego budynk, zmniejszającego to ciśnienie.

W przypadku posadowienia budynku w gruntach nieprzepuszczalnyc, tam gdzie występuje woda zaskórna lub zawieszona i gdzie poziom lustra wody gruntowej może się podnosić na krótkie okresy czasu, należy zastosować izolację pionową wykonana z dwóch warstw papy, zabezpieczonej od zewnątrz ścianką dociskową. Izolacja pozioma na ławach fundamentowych musi być połączona z izolacją poziomą pod posadzką.
 
 
 
Izolacje typu ciężkiego

W przypadku posadowienia budynku na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych, wywołujących ciśnienie hydrostatyczne, należy zastosować izolację typu ciężkiego w postaci wanny zewnętrznej budynku. Wannę zewnętrzna wykonuje się podczas wznoszenia obiektu. Niemożliwe jest wykonanie wanny po zakończeniu budowy.
 
Niekiedy po wykonaniu budynku, w trakcie jego użytkowania, okazuje się, że poziom wód gruntowych radykalnie podniósł się i zagra za piwnicom budynku. Zdarza się, że w budynkach z nieprawidłowo wykonaną wanna zewnętrzną obserwuje się ciągłe występowanie wody gruntowej wewnątrz piwnic. W takich przypadkach jedynym wyjściem jest zbudowanie wanny wewnętrznej.
 
 
 
Drukuj PDF

DETALE DACHOWE

 

Największy kłopot w wykonaniu izolacji dachu płaskiego sprawiają obróbki detali (attyki, ściany, kominy, wywietrzniki itp.). Są to miejsca, w których najczęściej dochodzi do przecieków i w których najczęściej popełniane są błędy wykonawcze. Prawidłowe wykonanie obróbek detali będzie rzutować na całość prac hydroizolacyjnych.
 
 
 1. Podczas wykonywania obróbek komina i ściany (podobnie jak w przypadku innych detali dachowych) prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Powierzchnia, do której będziemy zgrzewać papę musi być wolna od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Maksymalna wilgotność podłoża betonowego zapewniająca odpowiednią przyczepność zgrzanej papy nie może przekroczyć 6%. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania izolacji pionowych budynku.
 2. Tak przygotowane podłoże betonowe należy zagruntować środkiem hydroizolacyjnym i pozostawić do przeschnięcia. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciuc zagruntowanej powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi tymczasową ochronę przed wnikaniem do niej wody opadowej.
 3. Zgrzanie na połaci dachowej papy podkładowej LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS (bez wywijania na płaszczyznę pionową). 
 4. W narożu ściany (komina) montujemy klin styropianowy oklejony papą podkładową LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS.
 5. Zgrzanie pasa papy podkładowej LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS na połaci dachowej i ścianie.
 6. Zgrzanie papy wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS na połaci dachu (bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe).
 7. Zgrzanie pasa papy wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS na połaci dachowej i ścianie.
 
Zasady, którymi należy się kierować podczas wykonywania obróbek dekarskich na dachu:

 

 1. Obróbka kątowa połaci dachowej ze ścianą powinna być wykonana w układzie dwuwarstwowym: papa podkładowa i papa wierzchniego krycia.
 2. Obróbkę z pap należy wyprowadzić minimum 20cm ponad poziom połaci dachowej.
 3. Aby nie doszło do załamania papy pod kątem 90 oraz zapobiec odklejaniu papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią pionową, należy zastosować klin styropianowy oklejony papą podkładową o przekroju trójkątnym 5x5cm lub 10x10cm .
 4. Zgrzew papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej, jak i na ścianie, powinien wynosić od 12 cm do 15cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniego krycia około 10cm poza krawędź papy podkładowej.
 5. Paroizolację z pokrycia dachowego należy wyprowadzić na ścianę komina ponad izolacje termiczną dachu. Do obróbek dekarskich nie wolno stosować pap zgrzewalnych oksydowanych z wkładką na welonie z włókien szklanych!

 

DEKARZ ZGRZEWANIE BUDOMAL 10

 

Kominek wentylacyjny 2

 

KOMIN OKLEJANIE 5

 

PALNIK W

 
 
 
 


  
Drukuj PDF

Renowacja starego pokrycia dachowego.

 

Stare pokrycie papowe (papa asfaltowa na tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papa zgrzewalna modyfikowana SBS)  należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. 

Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 2 do 3 warstw z papy podkładowej np. LEMBIT O P-V70 S30.
Gruntowanie starego pokrycia środkiem hydroizolacyjnym (LEMPLAST GRUNT lub LEMPLAST SUPER GRUNT SBS).
 

 
 
Tak przygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych (zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2, np. wiertłem O10, aż do warstwy zawilgoconej).
 
 
 
PAPA WENTYLACYJNA  LEMBIT WENT
 
 
Papa wentylacyjna typu LEMBIT WENT (umożliwia zamocowanie papy wierzchniego krycia do podłoża nie na całości, a jedynie przez otwory w papie wentylacyjnej; w ten sposób tworzy się na całej powierzchni dachu system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje się przez kominki wentylacyjne). Papę układa się luźno bez klejenia na zakład o szerokości od 2cm do 3cm. 
Nie układa się w odległości mniejszej niż 50cm od: okapów, wypustów dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, kominów, attyk, ogniomurów.
 
 
 

PAPA PODKŁADOWA

 
 
 
Mocowanie papy podkładowej do naprawionego podłoża następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT.
  

KOMINEK WENTYLACYJNY

 
 
 
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy oraz zgrzać na papie kołnierz o średnicy około 30cm. 
Styk papy z wlotem kominka należy dodatkowo uszczelnić masą asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych.
W przypadku zastosowania izolacji cieplnej z płyt styropianowych należy wyciąć w płycie styropianowej otwór o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy na całej grubości płyty  w celu odprowadzenia zgromadzonej wilgoci w starym pokryciu papowym!
 
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

 
 
 
 
 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zakładu wzdłużnego  aż do momentu pojawienia się zauważalnego wypływu masy asfaltowej o szeokości od 0,5 do 1cm na całej długości zgrzewu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki, za pomocą rozwijaka, cofając się przed rozwijaną rolką.


 
 
 
 
Zabrania się chodzenia po zgrzanej papie w celu nie dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania zgrzewania pap w wysokiej temeraturze powietrza.
 
 
 
 
 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
  
 
 
 
Zakłady podłużne o szerokości 9cm i poprzeczne od 12cm do 15cm, zgrzewamy tak, aby nastąpił równomierny wypływ masy o szerokości około od 0,5cm do 1cm. W przypadku ich braku używamy rokli dociskowej. 
 
Asfalt , który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia.
 
 
 
Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów.

 
W przypadku zastosowania izolacji termicznej z wełny mineralnej lub płyt styropianowych można zastosować do mocowania łączniki mechaniczno - teleskopowe IZO TAK, które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; w strefie środkowej – 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt. (dla obiektu w I strefie wiania wiatru i o wysokości do 20m). Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości minimum 2cm od brzegu papy.
Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. 
Odległość pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 20cm, natomiast w strefie środkowej dachu od 40 do 60cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się