Największy kłopot w wykonaniu izolacji dachu płaskiego sprawiają obróbki detali (attyki, ściany, kominy, wywietrzniki itp.). Są to miejsca, w których najczęściej dochodzi do przecieków i w których najczęściej popełniane są błędy wykonawcze. Prawidłowe wykonanie obróbek detali będzie rzutować na całość prac hydroizolacyjnych.

 1. Podczas wykonywania obróbek komina i ściany (podobnie jak w przypadku innych detali dachowych) prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Powierzchnia, do której będziemy zgrzewać papę musi być wolna od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Maksymalna wilgotność podłoża betonowego zapewniająca odpowiednią przyczepność zgrzanej papy nie może przekroczyć 6%. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania izolacji pionowych budynku.
 2. Tak przygotowane podłoże betonowe należy zagruntować środkiem hydroizolacyjnym i pozostawić do przeschnięcia. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciuc zagruntowanej powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi tymczasową ochronę przed wnikaniem do niej wody opadowej.
 3. Zgrzanie na połaci dachowej papy podkładowej LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS (bez wywijania na płaszczyznę pionową).
 4. W narożu ściany (komina) montujemy klin styropianowy oklejony papą podkładową LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS.
 5. Zgrzanie pasa papy podkładowej LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS na połaci dachowej i ścianie.
 6. Zgrzanie papy wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS na połaci dachu (bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe).
 7. Zgrzanie pasa papy wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS na połaci dachowej i ścianie.

Zasady, którymi należy się kierować podczas wykonywania obróbek dekarskich na dachu:

 1. Obróbka kątowa połaci dachowej ze ścianą powinna być wykonana w układzie dwuwarstwowym: papa podkładowa i papa wierzchniego krycia.
 2. Obróbkę z pap należy wyprowadzić minimum 20cm ponad poziom połaci dachowej.
 3. Aby nie doszło do załamania papy pod kątem 90 oraz zapobiec odklejaniu papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią pionową, należy zastosować klin styropianowy oklejony papą podkładową o przekroju trójkątnym 5x5cm lub 10x10cm .
 4. Zgrzew papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej, jak i na ścianie, powinien wynosić od 12 cm do 15cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniego krycia około 10cm poza krawędź papy podkładowej.
 5. Paroizolację z pokrycia dachowego należy wyprowadzić na ścianę komina ponad izolacje termiczną dachu. Do obróbek dekarskich nie wolno stosować pap zgrzewalnych oksydowanych z wkładką na welonie z włókien szklanych!