§1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych na stronie www.lemar.poznan.pl zwanej dalej jako Serwis, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar sp. z o.o. z siedzibą w Potrzanowie, ul. Skocka 54, 62-085 Skoki.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach, zasady związane ze stosowaniem plików cookie oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar sp. z o.o.
 3. Administrator przetwarzana dane z zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”).

§2. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
   i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar sp. z o.o. z siedzibą w Potrzanowie, ul. Skocka 54, 62-085 Skoki, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000188159, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: office@lemar.poznan.pl lub dzwoniąc pod numeru telefonu +48 61 812 06 31
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
   i. prowadzenia działalności komercyjnej przez Administratora, w postaci przesyłania informacji handlowych – i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez użytkownika;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
   i. zawarcia i realizacji umowy – i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
   ii. rozpatrzenia reklamacji – i będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia reklamacji, a następnie Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
   i. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
   i. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym korespondencji mailowej – i będą przetwarzane do czasu prowadzenie komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   ii. prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora – i będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez odbiorcę lub do momentu, aż czynności będą prowadzone (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej);
   iii. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich – i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 5. Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku przesyłania danych osobowych do państwa trzeciego, przekazywanie oparte będzie na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.
 6. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 7. Mają Państwo prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) -w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności dokonane przed jej cofnięciem,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (gdy zaistnieją przesłanki z art. 21 RODO),
  • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji, przesłania materiałów marketingowych, przesłania zgłoszenia reklamacji jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może uniemożliwić nawiązanie z Państwem kontaktu przez Administratora. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do zawarcia umowy.
 10. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 11. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.
 12. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§4. Pliki cookie

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
  • niezbędne cookie techniczne – są nieodzowne do poprawnego działania strony WWW – np. tzw. session id, który umożliwia poprawne nawigowanie po stronie, jest to jedyny rodzaj plików cookie, który nie wymaga zgody użytkownika końcowego, gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie do prawidłowego wyświetlania strony WWW,
  • funkcjonalne cookie techniczne – ułatwiające działanie strony z perspektywy użytkownika, np. język strony, kolor tła, ramki, czcionka itp., służą głównie do zapamiętywania preferencji użytkownika, aby nie musiał za każdym razem, odwiedzając tę samą stronę, ustawiać jej zgodnie ze swoimi gustami,
  • cookie statystyczne – pomagające w badaniach stron, pozwalają właścicielowi strony na podgląd między innymi statystyk ruchu, który odbywa się na stronie.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie ustawień plików cookie lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookie zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 5. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody (wyjątek – niezbędne cookie techniczne). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§5. Google Analytics

 1. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics w celu określenia, które treści na stronie odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.
 2. Więcej informacji dotyczących Google Analytics dostępne jest na stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

§6. Zabezpieczenia, hosting

 1. Zgromadzone dane podlegają zabezpieczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: OVH sp. z o.o.
 5. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§7. Odnośniki do innych stron

 1. Serwis korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Serwis korzysta z wtyczki Facebook, Instagram oraz YouTube. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę www.lemar.poznan.pl w zakładce Polityka prywatności.