Lembit Zielony Dach

Zielony dach
Zielony dach
Papy asfaltowe specjalne
Papy asfaltowe specjalne
Papy asfaltowe zgrzewalnemodyfikowane sbs
Papy asfaltowe zgrzewalne modyfikowane sbs
Papy asfaltowe zgrzewalnez dodatkiem modyfikatora sbs
Papy asfaltowe zgrzewalne z dodatkiem modyfikatora sbs
Papy asfaltowe zgrzewalneoksydowane
Papy asfaltowe zgrzewalne oksydowane
Papy asfaltowe
Papy asfaltowe
Papy ASPOT
Papy ASPOT
Posypki papowe
Posypki papowe
Płyty termoizolacyjne
Płyty termoizolacyjne
Akcesoria dachowe
Akcesoria dachowe
Środki hydroizolacyjne
Środki hydroizolacyjne
Lembit Zielony Dach

Lembit Zielony Dach

System z wykorzystaniem antykorzennej papy wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH dedykowany jest na dachy w układzie zielonym.
Opis produktu
Parametry
Pobierz
Zapytaj o ten produkt

Opis produktu

.single-produkt-content:first-child h4 {
display: none;
}

Zalety zielonego dachu

 • zielony dach zalicza się do terenów zieleni, które poprawiają estetykę miasta, niwelują poczucie przytłoczenia powodowane przez zabudowę miejską, jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni
 • zmniejsza hałas uliczny – zastosowana warstwa wegetacyjna pochłania zakres fal o niskiej częstotliwości, wyższe blokuje roślinność. Warstwa substratu o grubości 12cm redukuje dźwięk w zakresie od 46 do 50dB
 • działa jako dodatkowa izolacja dachu – łagodzi klimat miejski poprzez obniżenie temperatury zielonego dachu do 25-40°C
 • oczyszcza powietrze – rocznie zielony dach pochłania 10-20% pyłów szkodliwych gazów znajdujących się w powietrzu. Dobrze pielęgnowany ogród o powierzchni 10m2 pochłania rocznie taką sama ilość CO2 co 4-metrowe drzewo
 • retencja i oczyszczanie wód opadowych – zielony dach może zatrzymać od 15% do 90% wody opadowej z jednego opadu w danym miejscu. Średnia retencja waha się w granicach 50-60%. Dach zielony pozwala oddać do kanalizacji do 80% wody mniej niż typowy dach, stanowi tym samym zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ponadto stanowi filtr zatrzymujący zanieczyszczenia niesione przez wody opadowe
 • pozwala odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną
 • aspekt ekonomiczny – poprzez mniejsze zużycie energii, dzięki zacienianiu i izolacyjnym właściwościom warstwy roślinnej pozwala na obniżenie kosztów klimatyzacji w zakresie 17-79% w skali roku. Ponadto warstwa 20cm substratu glebowego oraz 20-40cm pokrywy z roślin posiada takie same właściwości izolacyjne jak 15cm wełny mineralnej
 • zwiększa trwałość materiałów poprzez dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji materiałów użytych do pokrycia elewacji oraz stropów. Zwiększenie trwałości pokrycia dachu zmniejsza ilość odpadów powstających podczas jego naprawy
 • zmniejsza ryzyko związane z siłą ssącą wiatru, a tym samym ryzyko zerwania dachu
 • zielony dach spełnia aspekt społeczny gdyż pełni funkcje edukacyjną, uświadamiając użytkownikowi korzyści płynące ze stosowania tego typu rozwiązań

Systemy zielonego dachu

1. Układ warstw odwrócony

Pokrycie w układzie odwróconym dwuwarstwowe z dociepleniem z płyt z XPS z zastosowaniem papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, antykorzennej LEMBIT ZIELONY DACH z warstwą roślinną ekstensywną.

Warstwa hydroizolacji jest umieszczona niżej niż warstwa termoizolacji. Woda w tym systemie przechodzi przez wszystkie warstwy zielonego dachu i odprowadzana jest do odpływów z ostatniej warstwy, którą stanowi izolacja przeciwwodna. Spływ wody opadowej odbywa się na dwóch poziomach: główna masa wody spływa do systemu odwadniającego znad ocieplenia, pozostała ilość, która przenika przez ocieplenie, jest odprowadzana po powierzchni izolacji przeciwwilgociowej.

Uwaga:
Warstwa wegetacyjna sprawnie odprowadza nadmiar wody do warstwy drenażowo-filtracyjnej lub okresowo może ją zmagazynować zapewniając warunki wzrostu dla roślin.

Zastosowany substrat powinien być:

 • lekki co ma istotne znaczenie dla całej konstrukcji dachowej,grubość warstwy podłoża jest uzależniona od rodzaju zastosowanej roślinności;
 • substrat powinien być o odpowiednim uziarnieniu, zapewniającym odprowadzenie nadmiaru wody oraz gromadzenie powietrza;
 • warstwa substratu musi zapewnić roślinom dobre warunki do prowadzenia procesów życiowych.

Warstwa filtracyjna wykonana jest z geowłókniny filtracyjnej, która zapobiega zamulaniu warstwy drenującej, stanowi filtr. Jej podstawowe cechy to przenikalność dla wody oraz korzeni roślin, przy dużej odporności na gnicie.
Przedstawiony system spełnia kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1).
Różnorodność systemów zielonego dachu jest tak duża, że nie jest możliwe przedstawienie wszystkich wariantów.
Pozostałe układy zielonych dachów z zastosowaniem różnych produktów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele działu technicznego, inwestycyjnego lub Regionalni Kierownicy Sprzedaży równocześnie udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych.

2. Układ warstw tradycyjny

Pokrycie w układzie tradycyjnym dwuwarstwowe z dociepleniem z płyt styropianowych EPS-100-038 z zastosowaniem papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, antykorzennej LEMBIT ZIELONY DACH z warstwą roślinną ekstensywną.

Uwaga:
Warstwa wegetacyjna sprawnie odprowadza nadmiar wody do warstwy drenażowo-filtracyjnej lub okresowo może ją zmagazynować zapewniając warunki wzrostu dla roślin. Zastosowany substrat powinien być:

 • lekki co ma istotne znaczenie dla całej konstrukcji dachowej,grubość warstwy podłoża jest uzależniona od rodzaju zastosowanej roślinności;
 • substrat powinien być o odpowiednim uziarnieniu,zapewniającym odprowadzenie nadmiaru wody oraz gromadzenie powietrza;
 • warstwa substratu musi zapewnić roślinom dobre warunki do prowadzenia procesów życiowych.

Podłożem w dachu zwykłym-tradycyjnym jest betonowy strop. Oznacza to, że muszą być zachowane spadki w kierunku odpływów wody deszczowej. Minimalny spadek powinien zapewniać odprowadzenie wody z całej połaci i powinien wynosić minimum 1%, a najlepiej 2%.
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych, podłoże należy zagruntować LEMPLAST SUPER GRUNT SBS. Gdy wyschnie, zgrzewamy papę podkładową paroizolacyjną LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V.

Następnie mocujemy za pomocą kleju np. STYRODUR 2000 lub DEKO płyty ze styroduru, które układa się jedno lub dwuwarstwowo, zależnie od tego jak gruba ma być warstwa termoizolacyjna. Gdy trzeba będzie kłaść je w dwóch warstwach należy pamiętać o tym, aby płyty warstwy wierzchniej, były przesunięte względem tych z warstwy dolnej, najlepiej o połowę długości. W każdej z warstw płyty trzeba tak ułożyć, żeby ich krótsze krawędzie nie wypadały w jednej linii. Na płytach montujemy papę podkładową samoprzylepną LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 lub S30. Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia antykorzenną LEMBIT ZIELONY DACH. Kolejna czynność to rozłożenie maty kubełkowej o profilu 20mm, która jest zintegrowana z geowłókniną. Następnie na warstwę geowłókniny wysypujemy warstwę substratu,która została odpowiednio dobrana do roślinności, która będzie posadzona. Jego grubość powinna zapewnić odpowiednie dociążenie płyt. Płyty nie będą narażone na zgubne skutki siły ssącej wytwarzanej przez wiatr.
Ze szczególną dbałością należy wykonać obróbki detali dachowych takich jak kominy, attyki i ściany. Należy przy tym pamiętać, że wierzchnią warstwę tych obróbek musi stanowić papa termozgrzewalna ,antykorzenna wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH.
Warstwa filtracyjna wykonana jest z geowłókniny filtracyjnej, która zapobiega zamulaniu warstwy drenującej, stanowi filtr. Jej podstawowe cechy to przenikalność dla wody oraz korzeni roślin, przy dużej odporności na gnicie.
Przedstawiony system spełnia kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1).
Ważnym składowym elementem zielonego dachu jest system odprowadzenia wody poprzez zastosowanie wpustów dachowych.
Różnorodność systemów zielonego dachu jest tak duża, że nie jest możliwe przedstawienie wszystkich wariantów.
Pozostałe układy zielonych dachów z zastosowaniem różnych produktów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele działu technicznego, inwestycyjnego lub Regionalni Kierownicy Sprzedaży równocześnie udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych.

3. Parking

4. Ciągi komunikacyjne

5. Dach balastowy

Warstwy zielonego dachu

System DACHU ZIELONEGO opiera się na czterech podstawowych warstwach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zielonego dachu:

1. Warstwa hydroizolacyjna – jest bardzo odporna na przebicie korzeniami, zwłaszcza gdy dach ma porastać roślinność intensywna. Warstwa ta składa się z papy zgrzewalnej podkładowej oraz wierzchniego krycia antykorzennej. Staranność wykonania warstwy hydroizolacyjnej decyduje o szczelności całego systemu. Podczas wykonywania izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na obróbkę detali: dylatacje, ściany, narożniki, wpusty. Są to miejsca, w których najczęściej dochodzi do powstania przecieków. Należy pamiętać o tym, że wykonanie obróbek detali rzutuje na całość prac hydroizolacyjnych oraz na szczelność całego systemu. Na dachu zielonym płaskim woda utrzymuje się dłużej w substracie oraz trudniej pokierować ją do rur odprowadzających. Odprowadzenie wody odbywa się za pośrednictwem wpustów dachowych, kierujących deszczówkę do zewnętrznych lub wewnętrznych rur spustowych. Wpusty odbierają wodę z powierzchni dachu i z warstwy filtrującej. Dlatego trzeba zawsze zadbać, żeby liście, łodygi roślin oraz drobne kamyki nie zatykały wylotów. Z tego powodu wpusty muszą mieć studzienki rewizyjne, dostępne z powierzchni dachu, umożliwiające otworzenie i wybranie zanieczyszczeń. W celu zagwarantowania spływu wody na stropie należy uformować spadek lub kilka spadków w kierunku odpływu. Spadek w kierunku spustów należy również uformować w substracie. Najlepiej, żeby miał on kąt 1-30. Tyle wystarczy, aby nie powstawały spiętrzenia wody, a jednocześnie nie będzie ona zbyt szybko spływać, powodując usychanie roślin.

2. Warstwa drenażowo – filtracyjna ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody w czasie silnych opadów lub jej magazynowanie, zabezpiecza warstwy glebowe przed przesychaniem, przewietrzaniem korzeni, polepsza wartość izolacyjną konstrukcji dachowej. Zapobiega zamuleniu warstwy drenującej. Warstwę filtrującą cechuje dobra przenikalność dla wody oraz korzeni roślin, posiada dużą odporność na gnicie. Drenaż nie tworzy bariery dla korzeni roślin.

3. Warstwa wegetacyjna – substrat, który jest wykonany z mieszaniny skał mineralnych o odpowiednio dobranej granulacji. Ta warstwa dobrze magazynuje wodę w czasie suszy, a jej nadmiar odprowadza do głębiej położonych warstw. Jej zadaniem jest magazynowanie niezbędnych składników dla prawidłowego rozwoju roślin.
W skład substratu ekstensywnego wchodzą produkty pochodzenia mineralnego z niedużym dodatkiem (max 10% masy) składników pochodzenia organicznego, które charakteryzują się stabilną szkieletową strukturą, odporną na mróz i promieniowanie UV. Zawartość powietrza w substracie nie powinna przekraczać przy maksymalnym nasączeniu wodą 10%. Zawartość soli nie powinna przekraczać praktycznie wartości 1.0 g/l substratu. Zastosowane w systemie zielonego dachu substraty posiadają zdolność gromadzenia wody na poziomie minimum 15% objętości.
Grubość warstwy wegetacyjnej substratu zależy od zaprojektowanej zieleni.

4. Warstwa roślinna – na dachu znacznie częściej narażona jest na niekorzystne warunki środowiska, takie jak silne porywy wiatrów czy wyższą temperaturę powietrza. W przypadku dachów intensywnych dokonując wyboru rodzaju roślinności należy pamiętać o specyficznych warunkach panujących w tym środowisku i uwzględnić czas jaki inwestor może poświęcić na zabiegi pielęgnacyjne. Warunkiem doboru gatunku roślinności jest analiza kierunku oraz siły wiania wiatru, ponieważ ruch powietrza ogranicza możliwości absorpcyjne roślin. Ważnym czynnikiem jest lokalna temperatura. Dla większości roślin temperatura powyżej 32°C uruchamia procesy obronne, które powodują zatrzymanie procesów życiowych posadzonych roślin na dachu.

Parametry

Zastosowanie produktu
Wierzchniego krycia, do pokryć jedno i wielowarstwowych. Posiada właściwości anty-korzenne. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako wierzchnia warstwa, do izolacji podziemnych parkingów i przejść przeznaczonych pod uprawy roślinne
Rodzaj montażu
Zgrzewanie
Rodzaj masy
Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy
Włóknina poliestrowa
Grubość (mm)
5,2
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)
1000N / 850N +/-200N w obu kierunkach
Wydłużenie przy max sile rozciągajacej
45% / 45% +/-15% w obu kierunkach
Odporność na spływanie w max temperaturze
100°C
Giętkość w niskiej temperaturze
-22°C
Wodoszczelność
60 kPa
Długość rolki, ilość na palecie, waga
5m, 120m2, 810kg
Reakcja na ogień
Klasa E
Norma
EN 13707:2004+A2:2009
Gwarancja
10 lat

Zapytaj o ten produkt