Przed przystąpieniem do wykonania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych typu LEMBIT należy pamiętać o podstawowych zasadach , których przestrzeganie zapewni końcowy sukces , to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie , bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkadziesiąt lat

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż:

– 0°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em typu LEMBIT SUPER i LEMBIT NRO;

– +5°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych z dodatkiem modyfikatora typu LEMBIT O PLUS;

– +8°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych typu LEMBIT O

-+10°C podczas wykonywania prac montażowych za pomocą papy LEMBIT SAMOPRZYLEPNY oraz klejenia pap asfaltowych;

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) przez około 24h i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zanim przystąpimy do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego musimy zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).

Przed przystąpieniem do prac należy zmierzyć połać dachową, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie zaplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.

Przy małych pochyleniach dachu – do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu , przy większych spadkach – pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów.